چرا مشاوره؟

 

چرا مردم اتاق مشاوره را دوست دارند؟

چرا حاضرند بیایند و ويزيت پرداخت كنند و یک ساعت بنشینند و با مشاور صحبت کنند؟

چه چیزی در این اتاق وجود دارد که در ارتباط با همسر، پدر و مادر یا دوستان و… وجود ندارد؟

چرا وقتی می روند خوشحالند و می گویند سبک شده اند؟

این اتاق های مشاوره و این ملاقات ها چه نوع آرامشی در خود دارد که در سایر اتاق ها و سالن ها و ملاقات ها وجود ندارد؟

 

 

 

۱. امنیت و آرامش

شاید مهمترین تفاوتش احساس امنیت باشد! احساس امنیت در عین آزادی، احساس امنیت و آزادی برای تخلیه و برون ریزی هر آنچه سالیان سال ابراز نشده و بعد، آرامش. امنیت از اینکه مورد قضاوت قرار نمی گیرد، از اینکه برچسب نمی خورد، پیش داوری نمی شود، مشاور فکر بد راجع به او نمی کند. رازهای مگوی مراجع همینجا بین او و مشاور دفن می شود و هیچوقت هیچکس دیگری از آنها مطلع نخواهد شد.

 

۲.حمایت

مشاور حامی اوست، طرف اوست، می خواهد به او کمک کند. مشاور با او همدلی می کند  اما پا به پای او گریه نمی کند. او می تواند اینجا خود خودش باشد بدون هیچ نوع واهمه ای. سخت ترین و پیچیده ترین و رنج آورترین مسائل زندگی اش را بدون حساب و کتاب کردن و فکر و خیال کردن می تواند مطرح کند. اگر دلش خواست می تواند گریه کند. می تواند بلند بلند بخندد. می تواند راجع به هر کس و هر چیزی هر فکری می کند راحت به زبان بیاورد و بداند هیچ خطر و آسیبی در انتظار او نیست.

 

۲. آزادی

اینجا نه ملیت مهم است نه نژاد نه فرهنگ نه جنسیت نه قومیت نه مذهب نه سن نه سیاست نه حزب و گروه و جناح و نه هیچ چیز دیگری. اینجا فقط انسانیت اهمیت دارد. و انسانی که اکنون در برابر من مشاور نشسته است رنجی را ابراز می کندکه غیر قابل تحمل می بیند.

 

۳. راهکار

اکنون مشاور آینه می شود و  گشتالت های ناقص وجود او را منعکس می کند، افکار را می کاود و نخاله ها و زباله های فکری را جمع آوری می کند و در نهایت پس از شناسایی نقشه شناختی او، خطاهای شناختی را به او می نمایاند سپس راهکارهای رفتاری تکراری ناکارآمد را می نمایاند. راه های جایگزین و  هزینه ها و فایده های هرکدام بررسی و در نهایت مراجع انتخاب خواهد کرد. اینجا مراجع احساس می کند کنترل اوضاع دوباره در دست اوست. اوست که باید انتخاب کند و پیش برود. اوست که مسئول ایجاد تغییر و بهبودی در زندگی اش است.
اوست که انتخاب می کند همان راه پیشین را برود یا راهش را تغییر دهد و اگر تغییر دهد، روزهای خوب، آمدنی هستند و وقتی به اینجا می رسد، آرام می گیرد…
اکنون می شود امیدوار به تغییر بود.

 

 

وقت ویزیت

برای تعیین زمان مشاوره به بخش تعیین وقت قبلی در منوی اصلی مراجعه فرمایید.

نظرات